Trang chủ > Về chúng tôi > Giấy chứng nhận
Giấy chứng nhận
Tất cả các sản phẩm từ VMSworks đã được chấp thuận bởi chính phủ các bộ phận kiểm tra chất lượng,đủ điều kiện là cácChứng nhận ISO 9001: 2000 Hệ thống QualityManagement,

ISO14001:2004 EnvironmentalManagement hệ thống chứng nhận, vv.

Chứng nhận
ISO 9001: 2000ISO14001:200

GIẤY CHỨNG NHẬN SGS